روز: سپتامبر 29, 2019

فلسفه و تاریخ روز جهانی معلم

فلسفه و تاریخ روز جهانی معلم چیست؟

از حکیمی پرسیدند پدر و مادرت را بیشتر احترام می گذاری یا معلم خود را؟ پاسخ داد: معلم را زیرا پدر و مادرم مرا از آسمان به زمین آورده‌اند ولی معلم مرا از زمین به آسمان پرواز می‌دهد. ارسطو می‌گوید: افتخار کسانی که به کودکان تعلیم می‌دهند، بیش از کسانی است که آنها را به […]

ادامه نوشته